W^^f

i'f^>.^i^l

^^^'%^Mm-

......'

^^■t

'^€^^

Jt^^^^;4tt4^:^t!

,.-;.\^.

■■' ; '".^'•*«

>*' T.'i ■, * '••.t^

S«.5,'*.

y!fe>ifA;^^;ft^s||^5>?*:>J

:^^ D E

ANTiaVA ECCLESIAE

DISCIPLINA

DISSERTATIONES

HISTORICAE,

BXCERPTAE EX CONCILIIS OECVMENICIS ET SANCTOKVM. PATRVINt AC AVCTORVM ECCLESIASTICORVM SCRIPTIS,

A V C T O R E ^-

LVDOVICO ELLIES DUPINIO

SACRAE FACVLTATIS THEOLOGICAE , aVAE EST LrVT^TIAE PARISIORVM>

D O C T O R E. t.

»11

i

MAGVNTIACl MDCCLXXXVIII.

SVMTIBVS ' SOCIETATIS TYPOGRAPHICAB ET TYPIS ANPREAE CRASS.

y

0'

i

#-'.

Sgt^^^Bte^g!»(^!«^

illvstrissim;o viro d. d.

DIONYSIO TALAEO,

SACRI CONSISTORII

C O N S I L I A R I O,

K T IN SENATV PARISIENSI

ADVOCATO GENERALL

QVAMQyjiM ea fit frequens- fcrlptornm confuefiido , ut, qui fuaf viris Uk- pijfimis audent lucuhrationes confecrare, ii fuae quafi temeritatis veniam initio epifiolae nuncupaforiae deprecentiir : quod tamen hodie profero argumentum , VIR ILLVSTRISSIME, ejus effe- conditionis- ac nafurae pojfiim ajferere, Kt et tibi deberi, et tuum proprio jure pafrocimum repofcere videatur. Ago de im^ perii Gallici juribus ; ago de ecclefiae Gallicanae libertatibus. Cui vera alferi tak opus pojftm offerre, quam tibi publico privilegionm nofirorum vindiei , ac jurium regni propugnatori. Eninwcro quod antiqua de liberfate ecclefiae et jure regum do- Srina in Gallia vigeat, debemus idpraecipue advocatorum in fenatu Parifienfi rr- giorum diligentiae ; quorum opera,- fiudio , adhortatione fenafus Parifienfifr eorum^ qai novasef peregrinas opinioner inducere conabantur, moiitionibus femper obfiitif ^ et veterem da&rinam vindicavit. Debemus idpraecipue ilfufiriffimi parentis vigilan-^ iiae, a quo non femel ambitiofi curiae Romanae conatusr funf reprejfu- Ferum, uf dicam id, quod veritas habef, tantum beneficmm tibi fere um hoc tempore acceptum referre debet Gallia, Cum enim amiir fuperioribus theologi ^uidami velut fuae pa^

* 3 iriae

VI f: P I S T 0 L A.

. .* .

friue ohtitl, et curiac Rommme nimium addi&i , nova ((ogmnfa, poteJ!ati reglae ^

concitiorum auSloritati ■, et libertati ccdcfiae contraria dijjemnaffent , quantatum aU' Soritate malum ingruens reprejfrjli ! Qtianta tibertate regni et eccleftae jura defen' dijli! Qiianta vehementia contraria eis dogniata profcripfifi ! Quanta demum arte spfum theologiae ordinem quafie fomno excitafi, et ad antiquae doSlrinae defenfta- nem commovifi ! Tejles funt eruntque femper fex iili articuti ab eo tum temporis: [enatui Parifienfi te annuente et adhortante ohlati, quorum argiimenta tam dilucide, tamfncer-e, tota ptaudente curia pro tua fotita facilitate et eloqnentia expofinjli, ut nihil jam amptius dubii aut ambiguitatis fuperejfet. Tiaim efi igitur, quod tibi offcro, VIR ILLVSTRISSIME, tua efi do&rina , tua efi fententia. At- que ut meaf fuit obfervantiae itludtibi nuncu^are , fic tuae, uifpero, erit aequita- tis, tuam itti tutelixm ac defenfionem non denegare. Quod fi mihi enixe pofiulanti concefferis , probatum omnibuf fore librum hunc confido ; non quia concinnus erit, aut perita manu elaboratus, fed quia res exhibebit, quas et tu olim ipfe docueris, et tiio modo patrocinio comprobaveris.

ILLVSTRISSIMO NOMINI TVO,

ADDICTISSIMVS

L\T30VICVS ELLIES DUPIN,

flOCTOR SACRAE FACytTATIS THEOI.OGIAE rARISlENSIS,

vn

DiiTertatio I. De forma et diftributione ecclefianim , praefertira quarto ecclefiae faeculo , ubi de patriarchis , metropolitis , iUo- rumque jure et praerogativis agitur, j,

Diflertatio II. De forma judiciorum ecclefiafticorum , ubi de appel- lationibus adverfus nuperam Chriftiani Lupi de illis lucubratio- nem. ^^

Dilfertatio III. De antiqua infligendae excommunicationis ra-

^^^^^- 194.

Differtatio IV. De primatu Romani pontificis. 242,

Differtatio V. In qua probatur judicium Romani pontificis non efte irreformabile. ^^^

Diflertatio VL De concilii generalis fupra Romanum pontificem audloritate. -_«

Differtatio VII. In qua probatur pontificem aut ecclefiam nullam habere in reges eorumque bona auftoritatem direaam vel indi- reftam, nec pofte reges ab ipfis uUatenus deponi, aut eorum fubditos a fide et obedkntia exiim» ^^t

MONITVM

VIII ^

M 0 N I T V M

AD LECTOREM.

QVAMQVAM fequentes differtationes non eo confilio fuerint com- pofitae, ut in unumvolumen coirent, nec necefTario videantur inter fe connexae, niliiloniinus tamen omnes tantam fibi mutuo lucem afferunt, ut conveniens vlfum fuerit eas fimul in lucem emitti. Difturis quippe de ecclefiaftica wo^tnl», primum fuit inquirendum, quaenam olim foret eccle- fiarum foi^ma , a quibus et quomodo regerentur , quod prima differtatione praeftitum eft. Quoniam vero adminiftratio alicujus focietatis in judi- ciis praecipue confiftit, ideo fecunda dilfertatione de forma judiciorum fufe traftamus. Hanc fequitur tertia de antiqua excommunicatione, quae poena eft a judicibus ecclefiafticis infligenda. His praemiffis differtationi- bus, in quibus antiquae ditciplinae ecclefiafticae fundamenta exponuntur, pontificis Romani primatus diflertatione quarta ftabilitur et explicatur; et in fequentibus quaedam praerogativae ipfi falfo tributae excutiuntur. Dif- fertatione quinta ejus judicium irreformabile non effe demonftratur. Sex- ta ipfum concilii generalis judicio fubeffe oftenditur, nec poffe le- ges a conciliis latas infringere. In feptima denique graviffimis ar^umen- tis oftenditur , nec Romanos pontifrces , nec ecclefiam habere ullam five direftam , five indireftarr. in temporalia auftoritatem , nec poffe reges ec- defiaftica auftoritate de throno dejici , aut illorum fubditos a fide et obe-

dientia

M O N I T V M. IX

dientia eximi. Haec fnnt generatim argumenta feqnentinm oSio differta- tionum , in quibus praeter ea, quae titulus ipfe iudicat, multa alia ftudiofe pertraftatareperies, quae tibi para^raphorum index exiiibebit. Pluranunc in omnes differtationes praefari niliil opus eft, cum lingulis ferme fint ad- fixa praeloquia , qiiibus uniufcujufque difTertationis utilitas et propofitum breviter exponuntur.

Ne quis vero fufpicetur, me aliqno in ecclefiam Romanam odio impul- ium, differtationes iftas in lucem emittere, confilii mei ratio reddenda mi- hiefl, Inprimisveroproteftormefedem apoftolicam, et qui ineafedet, In- nocentium XI. pontificem venerari ; ecclefiam Romanam ut caeterarum om- nium caput , vero et fincero Iionore profequi ; ejus communionem quam ftudiofiflime pofTum fovere et amplefti, nec unquam me vel latum unguem a deblta ipfi obedientia receflurum. Verum, tantum abeft, ut putem dif- fertationes meas quidquam ejusaudtoritati ofFicere, ut e contra exiftimera eas Iioc praefertira tempore ad adjungendos ei muItarumanimoSutileSA/al- de ac neceffarias fore : nam quo pafto innumeri pene extorres , qui Dei optimi Maximi beneficio , fecundis regis chriftianiffimi curis , in GaUia ad ecclefiam accelTerunt, Romani pontiticis primatum et auftoritatem agnof- cent, nifihujus poteftas intra juftoslimitescohibeatur? Quomodo ipfi de- bitam praeftabunt obedientiam et reverentiam , fi odiofa et gravis recribus et populis oftentetur? PefTime ergo illi de fede apoftolicamerentur, qui auftoritatem ejus nimium extoUunt, et indebita Romano pontifici privile- gia quoquo tandem pafto tribuerenon verentur. Optime vero hi, qui divi- num Romani pontificis primatum , et lupremam ejus in ecclefia auftorita- tem folidis rationibus adftruentes, quae vel nullo nixa funt fundamento, vel ecclefiai-um libertati, et facrae regum auftoritati adverfantur, tam- quam odiofa et onerofa pontificibus rejiciunt. Hoc confiiio cleri Gallicani anno 1682. congregati patres, non tam ad libertates fuas propugnandas, quam ad vindicandam ecclefiae Romanae dignitatem, quid de Rom.ani pon- tificis poteftate fentiendum efTet, folemni decretofanxerunt,

Quod cum ita fit, nemo reprehendere nos debet ob emilTas hoc tem- pore in lucem lucubrationes, in quibus adferto Romani pontificis primatu, et legitima ejuspoteftate defenfa, falfa et adulterina, quae ipfi ab aliquibuS

inme-

r A D L E C T O R E M.

inmerito tribuantnr, privilegia rejicivintvtr et refellnntnr. Cuni praefertim quotidie in lucem emittantur aliorum diflertationes, in quibusliib obtentui defendendae auftoritatis pontiiiciae, ecclefiarum libertates proculcantnrr jura regnorumadt^itantur, conciliornm fanftiones iudibrio liabentur, fa- cra epilcoponmi auftoi-itas contemnitur, et folida TruiAtruxi ecclefiafticae fundamenta convelluntui-. Taliseit, ut de ChrifUani Lupi de adpellatio- nibus opere nihil dicam , talis eft, inqviam, iuprimis trat^tatus fme anfto- ris nomii)<i nuper editus, qiii felfo titulum praefert, de libertatiims ecclefiae G.atlicanae: quo quidem in opere non modo ecclefiarnm noftrarum liberta- tes rifTi et fannis excipiuntur; fed ct clcri Gallicani antiftitibus non una modo illvvditur. Talis etiam Scheleftrati dinertatio deconcilioConftantien- fi, quam fequitur nviperrima ejufdem confirmatio, Quid ergo licebit hvi- jufmodi hominibus Romani pontrficis aviftoritatem invidiofam reddere, et nobis non licebit eam ab hvijufmodi opprobi-io vindicare? Ex his abunde> ni fallorr inteJligitvir, quo animo diflertationes iftas in Ivicem emiferimus, et quanta fit earum hoc praefertim tempore utilitas. Hi>c aceedit injvm- £ta cunftis r qtii theologorum albo accenfentur , propolitionnm cleri Gallicani anno 1682. congregati defendendarum neceffitas, ad quas, nt par eft , tuendas , diflertationes iftas havid. omnino inutiles fore , agnof- cent illi, qui eas adtente perlegerint,

Caeterum illas ego diflertationes de difciplina ecclefiaftica ^hiftorica.s infcripfi, tnm ne quempiam titulvis ifte arrogantior ofFenderet, tum etiani quia in his hiftoricum potius egi quam difputatorem. Haec funt, de qui- bvis monitum te voluir leftor ervidite, utque ad meas diiTertationes animo praejudicatis opinionibus libero accedas , etiam atque etiam te rogo. Vale.

IN

XI

I N D E X

DISSERTATIONVM,

PARAGRAPHORyM ET C APIT VM,

In hoc de antiqua ecclefiae difciplina opere contentorum.

DISSERTATIO L

De forma. et dijlributione ecckfiarum quarto praefertim ecclefiae faeculo , ubi de patriarcliis et metropolitanis , illorumque jure ac praerggativis agi-

Praeloquium. *"*"'

§. I. De nomine metropolos et metropo.

litani. ^'

§. II. De nomine primatis. J.

$. III. De nomine archiepifcopi. 4.

^. IV. De nomine exarcht. 6.

f V. De nomine patriarchae. 7.

$. VI. An metropolitica autpatriarchica dignitas fuerit a Chrifio vel apofiolis infiituta. ^2.

§. Vil. Quando , cur et quomodo inftitii- ta fuerit metropolitica dignitas. 1 5 .

§. VIII. Provinciarum et dioecefeon ec- clefiaflicarum diftributio adformam po- Utici regiminis fummatim defcribitur, ttpraecipns in eamntationes annotan-

tur. 17«

$. IX. Divijio tum ecclefiafiica, tum ct- vilis Africae dejcrihitur. i 9.

§. X. De provinciarum Galliae diflri- butione, et praecipuis in ea primati- hus. 22.

§. XI. De inflitutione et limitibus pa- triarchatuum. 29.

$. XII. De jure et privilegiis metropoli- tanorum. 50,

§. XIII. De privilegiis exarchortm feu patriarcharum. 57.

§. ultimus. In quo concilii Nicaeni fextus canonexponitur, et provinciarumfub- urbicariarum limites ittquiruntur. 65.

DISSERTATIO 11.

De forma judiciorum ecclefiafiicortm, ubi de adpellationibus advsrjus nupe- ram Chrifliani Lttpi de illis lucubra- tionem. 75.

Praeloquium. 7 5 .

Capvt I. In quo examinatur quaeflio juris,

$. I. De canone concilii Nicaeni. 78.

$. 11. Noflra canonis Nicaeni expo/iti» ** * cun-

XII

INDEX DISSERTATIONVM

(onfirmatur ex Jequentibus fynodorum decretis. 79-

§. III. Quid a concilio Sardicenfi circa judiciorum ecclefiajiicornm formam fit novi ftatutum , ubi de canonum ejus fenfu et au^oritate. 84-

$• IV. Qjiaenam difciplina pofi Sardi- cenjem fijnodum jancita fuerit, 94.

Cap. II. In quo ex fatlis conligitur, quae fuerit forma judicioruvi ecclefiaftico-

rum. 1^4-

§. I. Referuntur et examinantur judicia,

quaefijnodum Nicaenam praecejjferunt.

ibid^ Primum exemplum , de Marcione. ibid De cauja Afianorim circa. diem pafchae.

115. De Fortunato et Foeliciffimo. 1 1 6.

De Marciano Arelatenfi. ng.

De BajUide et Martiali. 121.

De Dionyfio Alexandrino. 123.

De Paulo Samojateno. 124.

De cauja Caeciliani. 125-

§. II. In quo referuntur et examinantur

eaiifae quarto ecclefiae faeculo judica-

tae. '26.

De caufis Melitii ct Arii. ibid.

De taufa Athanafii, Marcelli, Eufia-

thii Antiocheni, Pauli, Lucii , et alio-

rum. 127.

De Euphratae, Saturnini, et aliorum

in Qccidente depofitione. 130.

De Euftathii Sebafteni ad Liberium ton-

fugio. *3^.

De caufa Maximi, NeEiarii, et Grego-

rii Nazianzeni ; itemque de Meletii,

Paulini ac Cyrilli caufis. ibid,

De caufa Bnnofi. "33-

De caufa "Joannis Chryfoftomi. 134. $. III. Referuntur et examinantur ex-

empla adpellationum, quae vulgo pre-

feruntur in judiciis quinto etfexto faecu- lolatis. 138.

De caiifa Coeleftii. ibid.

De caiifa Apiarii , et diffenfione epifcopo' rum Africanoriim cum Zozimo, Boni' facio et Coeleftino, circa epifcoporum adpellationes ad Romanam fedem. 140.

De caufis Gallicanonm epijcoporiim a Zo- zimi pontificatu ufque ad LeonisetHi- larii Arelatenfis contentionem. 160.

De caufa Celidonii et Hilarii Arelaten- fis. 164.

De 7ionnullis caufis llUjrici. 169.

De caiifa Eutijchis. 171.

De caufa Flaviani. 175.

De caiija Theodoriti. 179.

De Eiitherii Thijanenfs et Helladii Tarfenfis epiftela ad Xijlum, necnon de Eutijchianae adpcllationis libdload Leonem, quae monumenta Lupo ohjie- tricante prodeunt in lucem. igi.

De caufa Joannis Talaiae; mcncnde ex- emplis judiciorum ecclefiafticorum apud Graecos, ufque ad divifionemorienta- lis ecclefiae. ig^.

§. ultimus. Nonnulla judiciorumecclefia' /iicorum in occidente exempla curfim perjiringuntur. igS.

Epilogus. 1 9 T ,

DISSERTATIO III.

De tntiqua infiigendae extommunicatio-

nis ratione. 1 94.

Praeloquium. ibid.

Cap, I. A quibus et quomodo inferretur

excommunicatio. 197,

Cap. II. In quos et propter quid ferri

poffet excommunicatio. 207.

Cap. III. De ej^eclibas excommunicatit-

nis. 234-

DISSER-

PARAGRAPHORVM ET CAPITVM.

XTII

DISSERTATIO IV.

De jsrimatu Romani pontificis.

Praeloqnium. 242.

Cap. I. De primatu beati Pctri inter apoflolos. 543.

i, 1. Vtriim et quomodo primatus fauBi Petri pojjit ex Jcripturis demonjirari.

ibid.

f. II. Petri primatus tx veterum trjii- moniis adferitur. 250.

$. 111. OJienditur nihil ohjiare Petripri- matui, apojiolorum inter fe ^equalita- tem , ubi recentior de Petri et Paiilz individuo primatu fententia refelii- tur. 253.

Cap. II. De Romanae ecclefae primaiu.

258.

j. I. Demonfiratur primatus ecclejiae Ro- manae jupra caeteras orbis ecclefias.

ibid.

$. II. De primatu, quem ambiit Conjianti- nopolitana ecclefa necnon de Graeco- rum recentiorum ea de re fententia.

262.

9. III. Sententia IViclefiftarim, Luthe- ranorum et Calvinianorum de ecclefiae Romanae primatu refertur: huic fub- jicitur oppofita ciirialium theologorum opinio; ac demum refertur ac proba- tur aliorum theologorum , et praefer- tim Galiorum doEirina inter utramque media. 265.

DISSERTATIO V.

Jn qua probatur Romani pontificis judi- cium non effe irreformabile.

Praeloquium. 27 ^-

Cap. I. In quo ojienditur Romanos ponti- fices non ejfe injudicando inj-allibiles.

273.

$. I. Docetur id es feripturis. ibid.

§. II. Idem probatur ex veteris ecclefiae difciplina. i^^.

§. III. Idem probatur exemplis Romano- rum pontificum, qui de facio a verita- te deviarunt. 277.

§. IV. Ex recentiorum pontificum pug- nantibus interfe definitionibiis rejici- tur infallibilitas, 283.

§. V. Ex Romanorum pontificum confef. fione probatur, eos noji habere indefi- cientis judicii privilegium. 287.

§. VI. Rejicitur infalltbilitas pontificit ex decretis conciliorum. 289.

$. VII. Adducuntur academiarum, ac praefertim Parifienfis adverfus infalli- bilitatem pontificiam, decreta. ibid.

§. ultimus. Ex theologis idem docetur.

291.

C\p. II. Tn quo rejpondetur argumentit, quibus adverfarii Romanipontificis in- fallibilitatemjuadere conantur. 293.

DISSERTATIO VI.

De concilii generalis jupra Romanum

pontificem au£ioritate. Praeloquium. joj

§. 1. Potefiatis ecclefiajiicae immediatum' fubjeSium ejfe univerjalem ecclefiam.

304.

§. II. Majorem ejfe concilii generalis

quam Romani pontificis auBoritatem.

308. 5. III. Pnntificem Romanum CQncilii le- gibus teneri, nec poffe illas pro libito irritare, immutare , quamvis pojfit ab iis Japienter difpenfare in eo cafu, quo concilium difpenfaret. 314.

§. IV. In quo probatur.pontificemRoma- num a concilio judicariet deponi pojffe.

3 «8. $. V. Jnqno (onciliorum PiJaniyConfian- ** 1 tienfif

XIV

INDEX DISSERTATIOKVM

tienfif et Bafdeenfis circa propofitam quaeftionem definitiones rcferuntiir, et ab adverfariorum ohjeUionibm vin- dicantur. 325-

f. VI, Rejpondetur iis , quae a nupero quodam Jcriptore ad elevanda et elu- denda concilii Confiantienfis decreta ob- jeBaJunt , fimulque patres Cnnftantien- ps concilii, necnon Bafileenfis et cleri Gallicani nuperrime congregati, ab hujus calumniis vindicantur. 325.

§. VII. Academiarum et theologorum af- fertur auEloritas. 356-

f, ultimus, Refpondetur adverfariorum ohjeBionibus. 338.

DISSERTATIO VU.

In qua prohatur, pontificem aut ecclcfam nullam hahere in reges , eorumque bo- na au^oritatem dire&am vel iiidire- Eiam , nec poffe reges ah 'ipfis ullate- nus deponi , ant eoriim fubditos a fide et ohedientia eximi. 347-

Praeloquium. ibid,

Cap. 1. In quo demonftratur, poteftatem eeclefiae totam ejfe fpiritualem et in temporalia nullatenus extendi. 349.

§. I. Jn quo exponitur prima ratio , Chri- ftum Jcilicet ut ecclefiae eaput nullam Iiabuijfe , aut exercuijfe in temporalia potejiatem. ibid,

$, II. Continetis rationem fecundam pro- pofitionis , poteftatcm fciticet a Chrifto ecclefiae conlatam totam ejfe Jpiritua- lem. 352.

$. lll. In quo tertia ratio exponitur , Chriftum nempe et apoftolos omnempo- teftatem et jurifdiEiionem temporalem ab ecclefia amandare. 353.

$, IV, Seu quartumargumentumpetitum ex tefiinoniis Romanorum epijcoporum

fanflmmque patrum y quihus efficitur ecclcfiam in jpiritualia tantum habere potiftitem, njti fccHs rc reges in fola temporalia ; ita ut tieutra potejias a fe invicem depcndeat. 3 5^-

§. V. In quo qiiinto argumento evincitur, ecclefiam in temporalia nuHam habere auEioritatem , eo quodper vimgladium- que materialem homines cogere mini- me pojfit. 359.

Cap. II. In quodemonftratur , civilem po- tejhtem de fe et ex natura fua inde- pendentem cjje a Jpirituali.

§. I. hi quo probatur, potefiatcm regiam immediate cjfe a Deo , et ah illius po- tejiate pendere. 365.

$. II. Riges peccantes a ttemine praeter- quam a Deo temporali poena pleBi pojje. 370.

^. III. In quo oftcnditur , ecclefiam non pojfe vi et armis refiftcre re^ihus po- tejiate fua abutentibus , fed ieneri eos patienter ferre. 375.

$, IV, Principibus in rehus civilibus et temporalihus omnes ejfe fubjeflos. 379,

§. ultimus. In quo refeUitur adverjario- rum opinioex novitate. 381.

Cap. III. In quo refpondetur objeEiioni- bus.

§. I. Rejpondetur auSioritatihus et ex- emplii, quae ex facris litteris defumun- tur. 584.

§, II. In quo refutantur rationes et tn- duEiiones Bellarmitii. 390.

§. III. Refpondetur ratiotiihus ah exem- plis five a faEiis adjus concludentibus.

399. De excommuttieatione Theodofii. 400.

De privilegio Sammedardenfi aliifque fi-

milibus. 402.

De

PARAGRAPHORVM ET CAPITVM.

xv:

De depofitfone Vambae regis Hifpmia-

riim. 405.

De Gregorii fecundi excommunicatione

adverjus Leonem Ifaurum. 407.

De depofitione Childerici Galliarum re-

grs. 411.

De translatione imperii aGraecisadGal-

los, _ 417.

De Ljidovici Pii et Lotharii exauElora-

tionibus. 420.

De feptem eleflorum infiitutione. 423. De tentata a Gregorio Jeptimo Henrici

quarti depojitione. 429,

De Othojiis quarti depofitione. 435. De Frederici IL depofitione. 437.

De Ludoviei imperatoris exau^oratione.

442.

De tentatis in reges Francorum depofitia',

nibus. 446.

De geftisipontijicum adverfus Anglorum

reges. 453-

§. IV. De comilii Lateranenfis quarti

canone quarto. 457»

$. V. De concilii Conftantienjis in prae-

Jenti negotio Jententiis. 461.

§. VI. Rejpondetur auEioritatibus theo-

logorum et canonifiarum recentium 1^64. §. VII. De decretofacrae facultatis Pari-

fienfis adverfus Henricum tertium. 465. $. VIII. De cenfura in libros libertatum

Gallicanae ecclefiae. 466.

§. ultimus. De immunitate clericorum.

467 Epilogus. 474.

Finis tabulae titulorum, dlirertationuni > paragrapherum et capitum.

mtmm

APPRO-

XVI ^

ADFROBATJONES.

Theologorum Parificnfmnh

Hiftoncas dinertationes de antiqua ecclefiae difciplina , a viro doftiflimo in lucem ecUtas , nos itv- {ra fcripli Parifienfes theolc.gi legimus altente, et adprobavimus, in us avitam doftr.nam » Chrirto domino per apoftolos eorumque Aicccfroies ad nos tranfmifram , ettermmos a patnbus pofitos •d refeimeu eccleliae ftabihendum et confervandum , agnovimus et laudavimus. Ex opens hnjus le- aione fruftus ph.rimum et utihtMis percipient , qui ad tnitinam veritatis, aequitatis ct jnftitiae ihius placita ponderabunt; miilisque praejudlciorum falhs perfuafionibus . foli Clirifto loquenti , et ccciellae ejux fponfae definienti, aures cordis adcommodabuut. Datum Fariiiis die feptima Septemi>ris > aaao i6S6<.

BRAIER, ROULAND,

DE LA GENEST. DU BOIS*,

BIORD, DE RIVIERE,

DE GOUE.

DiiTertationes iftas qni aequo animo teget, is e% earum leftione friiftum non mlnimunr.. confequ?- tur. Certe nos infra fcripti tlieologi Parifienles eas evolvimus, qua potuimus, diligentia roaxi- ma at in iis evolvendis eam habuimus animi obleftationem , qua major vix dari polTit : tantiimque «beft ut cenforia noftra dignum virgula quidquam occurrerit nobis, quin potius fincerum ardenfque ve- ritatis ac pacis fiiignlari cum eruditione conjuiiftum ftudium depreheiidin-.us. Quod in vctis liabebant Tiri plerique , ut in unum veluti doftrinae corpus redigerentur ea omiiia , quae ad ccclefiafticam at- oue civilem potcftatem fpeftant. Hoc difTertationum iftarum auctor adeo feliciter perfecit , ut neutri, auod fui juris erat, adimeret, neutri, quod alterlus erat , concefferit , antiquamque Gallicanae eccie. fiae ac facultatis facrae fententiam a malevolorum caluniniis, ac fciolurum ratiunculis ita liberavit, ut Mni veritati aperiendae atque illuftrandae intentus, ubique perfonas a caufk fecernat. In hoc oprre auaecumque traftantur, traftantur plene et dilucide , in eo e.vuberat nihil , ae uihil defidcraf.ir , nec ouidquam eft, quod inoffenfo pede decurrere non poflit vir antiquitatis ecdefiafticae ftudiofus. Datura Pwifiis die vigefima fexta Augufti anno 1686.

L. HIDEUX, ecclefiae SS. Innocentium reftor. DELESCOLLE.

Has differtationes, quas diligenter et adtente legimus, ecclefiae et antiquitatis eccleriaftic.-.e fVudio- fii perutiles forc judicamus, et in eis uihil iuveairaus a reiul* fidei alienttin. Dataiu Panftis aano i6g6. die vero noua Septembris.

VARET.

CA-

CATALOGUS EORUM, QUIHUIC EDITIONI NOMINA DEDERUNT.

Emi ENTissiMvs AC Celsissimvs D. D. FRIDERI CL'S CaROLUS JOSEPHUS, S. S..DIS KUgvstisae ARcHiEPiscofVs ET Prixceps Flegtor , Ac Princeps'

EpISCOPVS WorMATIENSIS IxsMTVTI NOSTRI PaOTECTOR

Clementissimvs ETC. ETC.

Serinissimvs D. D. CAROLUS , S. R L Princeps Haereditarivs de Tvrri

et Taxi etc. etc.

A.

AlldefTen, Conventus R.R. P.P. Capncinorum. DD. Alef , Confiliar. Regim. Elea. Palat.

Alt, Can. Cap. Spir. Amoeneburgi Collegiata ad S. loannem. Amorbacenfis Abbada. DD. Andreae, Bibliopol. Francof.

Anzmann , I.U.D. ejusque Prof. ac Jud. Eleft. AuU Mag. Confiliar. Argentinae Bibliopol. Acadera.

Arand , S. T. D. ejufque Prof. Mag.

DD. Arnoldi, Eccl. Coll. ad S. Florent. Confluent. Can. Cap. Curiat; Archiep. Eccl.Adfeff.

Afijlienbrenner, Alumn. Cler. Bamb.

Audretfcli , Parocli. in Fifchbacli et F. F. Eremit. Praefes.

B.

DD. Baehr , Ord. Cift. Prof. et Burfar. in Eberbach.

Bachem, Confiliar. Eccl. Colon. etc.

Bader, Faroch. in Eberllein.

Baldenweg, Eccl. Metrop. Mag. Vic.

Bapflmann , Confiliar. Int. et Referend. Bamb.

Bauer, Paroch. in Appenheim.

Baumann , Eccl. Cathedr. Spir. Vic.

Saufch, I.U.L. Cnr. Archiep.EccI. Conflaent. Fifcal Ecd. Coll. ad SS. Martin, et Serer. Meaaft. Caji, C»p,

DD. Beck , Confiliar. Int. Referendar. et Cur. Ar^ chiep. Eccl. Confluent. OtJicial. etc. Beck, Eccl. Cathedr. Aug. Vind. Confiliar van der Becke , Confiliar. Int. et Camerae Direft. Btuchra!.

Becker, S. T. D. ejusque Prof. ac Confiliar. Eccl. Mag, etc.

Becker, O.S.B. S. T. D. ejusque Prof. Bonnae.

Becker, Paroch. iii Odenmunfter Mag.

Beez, S. Theol. Cand. Bamb.

Berberich , Ord. Cift. Prof. in Eberbach,

Beythorn , Paroch. iu Zuzenhaufen. BibliothecaNobiUtat. Immed. Imp. Pagi Creichgov.

Archiep. Semin. CIement.;Trevix. D. Birlier , Archiep. Semia. Mag. Alumn. Bildhiifana Abbatia. DD. Bifchotf, Parochus in Hundheim.

Bla(j, Sacellan in Volkach.

Blaumeifter, Gymn. Eleft. Trev. Prof.

Boe, Gymn. Eleft. Mannhern. Prof.

Boegner, Confiliar. Eccl. et Commiffar. Ar- chiep. Afchaffenburgi etc.

Boegner , Eccl. CoU. ad S. Barthol. Francof. Can. Cap.

Bouge , Confilii Ekft. Aul. Bonnenf. Refe- rendar. etc.

Brack, S. Theol. Cand. Banib.

Brand, Cleric. Titul. Heidelb.

Br<ui<l, Fresb. Treyir.

BD. Brandrnajer , Eccl. Coll. Badenf. Cuftos et Scholae ibld. Direft.

Brauburger, Confiliar. Eccl. Spirenf. ett.

Braun , Curiar. Judicial. Eleft. Mag. Procurat.

Breckheimer, Parochus iii Trechtingshaufen.

Breunig, Aftuar. Sulae iii Princip. Henneb.

de Bridoul, Satrapa in Berncaftel»

Broxtermann , Syndic. Osnabrug.

Brunner, Sacellan in Amorbach.

Buchmiiller, Parochus in Hochdorf.

Biichel , Satrapa in Hillesheim.

Bullmann, ord. Cift. Prof. in Bildhaufen.

Burkard, Parochus in Ebersbach.

de Bufch, Eccl. Coll. ad S. Vift. Mag. et ad B. M. V. ad Grad. Col. Decan. et refp. Can. Cap.

C.

DD. Caftello , S. T. D. ejusque Prof. Trevir,

Caftor, Paroch. in Wirges.

Catti, Can. Cap. Spirae.

Cavallo, Can. Cap. in Vilshofen et Confift. Eccl. Epifcop. Ratisb. Secret.

Cclla, Cubicularior Nobil. Princip. Bamb. Adminifter (vulgo Hofkammerfourier^

Clemens, Carmeli Mag. Prior.

Conrad , S. T. D. Semin. Archiep. Clement. Trev. Regens etc. Coesfeld. Conventus R. R. P. P. Capucin. Coijfluentiae Conventus R. R. P. P. O. S. Franc.

RecoU. DD. Cordes , J. U. D. ejusque Prof. Monaft.

llluftr. Cramer de Claufpruch , Emm.acSer. Eleft. Colon. Referendar. inEccl. Int. &c.

Cramer, 0. S. B. Hift. & art. Dipl. Prof,

Bonnac. Croenlein , Sacellan in Helmsheim.

D.

DD. Daniels, J. U. D. ejusqueProf. et Confiliar. Aul. Bonnae. Danzinger, Jur. Cand. Mag. Dames, Sacellan. in Burgen. CauDi, Fliil, D. ac PiiyCc Prof, Bamb.

DD. Decherinus Fabianus, O. S. Franc. Recoll,

Commiffar. General.

Deldono, Can.' Cap. Spirae.

Peybel, Epilc. Semin. Spir. AIumB.

Diez , Can. C.ip. Bamb.

Diller, Jur. Cand. Mag.

Dillmann , Decan. Rur. et Paroch. in Kriiftel.

Doetfch, Illuftr. S. R.I. Comit. de EIz Mo.

derator. Mag. Dorfch , Phil. et S. T. D. ae Logices Prof.

Mag.

Dreefen , Eccl. Archidiac. Bonnenf. Can. Cap.

Dreefen, 0. S.Franc. Recoll. S. T. D. Colon.

Driver, Eccl. Coll. Veter, Cathedr. Monaft. Can. Cap. et Cellar.

E.

Eberbacenfis Abbatia.

DD. Reverendifl". de Eckart, Epifc. Joppenf. ac Suffragan. Mag. per Thuring. et Con- filiar. Int. etc.

Ehlen, Eccl. Coll. ad S. Stephan. Mag. Can. Cap.

Eilers, Vicar. et CommifTar. Osnahr,

Elmering, Can. Cap. Monaft.

Eifinger, Gymn. Badenf Prof, Engelhard, S. Theol. Cand. Mag. Effendiae Conventus R. R. P. P. Capucin. F.

DD. Famcl , Confiliar. Eccl. et Eccl. Cathedf. Fuld. Paroch.

Fahrmann, Confiliar. Eccl. WirceB.

Falciola , Eccl. Coll. ad S. Joann. Mag. Can. Cap.

Faubecker, Paroch. in Longueville.

IU»ftrifr. L. B. de Fechenbach, Ecd. Metr. Mag. Decanu.s, etc. etc.

Feth, O. Erem. S. Ai\g. Convent. Spir. Prior. Fexer, Coufijii Aul. JSanib, Adroc,

DD.

DD. Fircher, Parocli. in Aetfch.

Fifcher , Bibliopeg. Ai.l. Trevli*.

Flefch, Gymn. Eleft. Trevir. Prof.

Forkenbeck, Eccl. Coll. Vet. Cathedr. Mo- naft. Caii. Cap. et Jud. Aul. Coiifiliar.

Fraaz, Eccl. Coll. ad S. Petr. in Noerth.r)ecan.

Fraccaffiiii, Chorl IWufici Aul. Bamb. Direft.

Frank, J. U. D. ejusque Frof. ac Confiliar. Eccl. Mag. etc.

Franzmadhes, Archiep. Semin. Mag. Alumn.

Frey, Epifc. Semin. Bamb. Alumn.

Frohnhofer, S. T. Lic. Paroch. et Confeflio- nar. Sanftimonial. in Kiebach,

Fuchs, Paroch. in Kempten.

Illuftriir. S. R. I. Comes de Fugger a Baben- haufen etc. etc.

G-

DD. Gaertler, Eccl. Imn. Equeftris in Odenheim Can. Cap.

Gaertner, O. S. B. Prof. ad S. Fetrum Sa- lisb.

lUuftrifr. L. B. de Gebfattel, Eccl, Cathedr. Wirceb. Can. Cap. etc. etc.

Gfeiger, Confiliar. Aul. Brandeb. Baruth. Geisler, J. U. D. ejusque Prof. Heidelb, Geifsler IlluftrifT. L.B. de Kerpen Moderatof, Geift, Paroch. in Wehrheim. Gellingsheimer , Sacellan. in Heppenh. Gentil , S. T. D. Paroch. Bingii. Gerner, Eccl. Coll. ad S. Jac. Can. Cap. ac

Scholae Norm. Bamb. Direft. Geromont, Jur. Cand. Mag. Geyer, 0. S. B. Prof. in Brauweiler. Gllzem, Eccl. Cathedr. Wormat. Vicar. Gifchett, Sacellan. in Duttweiler. Gluck, Confiliar. Aul. et Prof. Erlangae.

Gnau , Eccl. Coll. ad S. Joann. Amoeneb. Can. C?p.

Goebhard , Bibliopol. Bamb. Goefen , Jur. Cand. Mag. Goesmann , Archiep. Semin. Mag. Alitmn Seaef,

DD. Goldhagen , S. T. D. et Confillar.Eccl. Palat,'

Grebenftein, S. Theol. Cand.

Cregel , J. U. D. ejusque Prof. Wirceb.

Goffi, Decan.Rur. et Paroch. inHelmsheim.

de Gudenus, Ecd. Coll. adS. Sever. Erford. Cantor.

de Gruben, Arcliidiac. Eccl. Bonnenf. Caa. Cap. etc.

Gumbmann , Confilii Aul. Bamb. Advoc. Gunther, J. U. D. et Prof. Helmftad. IUuftrifl'. L. B. de Guttenberg, Eccl. Cathedr, Wirceb. Can. Cap. etc. etc.

lUuftriir. L. B. de Guttenberg , Eccl. Cathedf. Fuld. Can. Cap. ete. etc.

H. DD. Haas, Bibliopol. Colon. Agrlpp.

Haerdt, Ecci. Coll. adS. Maurit. Praepof. eC Confiliar. Ecd. Mag. etc.

Hagenburg, Sacellan. in Biblis.

ftannbaumb , Eccl. Cathedr. Bamb. Vicar.

Hardy , Jur. Cand. Mag.

Hartmann, Paroch. in Rothenfels.

Hartleben , J. U. D. ejusqueProf. ac Confiliar. Aul. et Revifor. Mag.

Hauk, Archiep. Vicariat. Trev. Adfeffor et Fifcal. etc.

deHaunold,Eccl. Coll. ad S. Stephan. Mag. Decan. et Curiae Mttrop. Sigillifer.

Heckmann, D^can. Rur. ac Paroch. in Bens- heim.

Heill, Clericus Badae.

Reverendiff. Heimes, Epifc. Aulonenf Suffra. gan. et Confiliar. Intim. Stat. Mag. etc. Heimes , Confiliar. Eccl. Mag. etc. Heife, Paroch. ad S. Martin. Eiford. Hellwig, 0. Praed. Subprior Convent. Mag, Henkel, Archiep. Semin. Mag. Alumn. Henne , Paroch. in Abtfteinacli,

Henning , Ecclef Iirper. ad S. crucen» Nordhufii Can. Cap.

Herbert , J. U. D. ejus^ue Prof. ac Confiliar. Aul. Fuld.

X « ^^-

BD. Hermes , Paroch. Subfidiar. ad S. Gangolphuiu Trev.

llluftrifl". de Herro.?dorf, Eccl. Metrop. Colon. Caii. C;ip. ctc. ctc.

Hermnan, O. S. Franc. Recoll. S. Theol. Piol'. in Detteibath.

Heftler, Paroch. in Schieferftadt.

Heuffe , Ord. Cift. S. Theol. Prof. in Reifen- ftein.

Heudenreich , 0. S. B, Prof. in Langenheim.

Hi.iimes et Efslinger, Bibliopol. Confluent.

Hirfch , Cleric, liadae.

Hober, S. T. D. ejusque Prof. ac Confiliar. Eccl. Wag. etc.

Hoelfcher, Eccl. Dulmen. Can. Cap. et Jud. Eccl. Adfeff.

Hofer, .0. S. B. Prof. Salisburgi ad S. Pe- trum.

HofFmann , Praefeft, et Prof. Gymnaf. Ba- dens.

Hoffmann, Primiflrar. in Ballenberg.

Hoitmar, O. S. Franc. Minor. Provinciae Co. lon. Provincial.

Homberg, Jur. Cand. Mag.

Homburg , Eccl. Coll. ad S. Lubent. in Dietkir,:hen Can. Cap.

Jlornung, O. S. Aug. et Scholae Norm. Di- reft. Jlag.

Homung, Sacellan. in Heppenh.

^uber, S. Theol. Cand. Bamb.

Huppmajer, Can. Cap. Spirae.

I>D. Jaeger, Vicar. Spirae.

Johann , O. S. Aug. et Gymn, Eleft. Mag. Frof.

Jung, S. T. D. ej\isque Prof. ac Confiliar. Eccl. Mag. etc.

JunV , llluftr. S. R. 1. Comitis de Keffel- flAdt Moderator,

DD. Kalt, Confiliar. Ecd. Iniim. et C.in. Cap. Spirae.

Kauzmann , Semipraebendar. in Aede Ca- tliedr. Spir.

Kappenbergae PracpofitHra Nobil. Ord. Prae- monftr.

DD. Karl , Eccl. Cathedr. Spir. Vicar.

Kauffe, SaccUan. in Kicderach.

Keller, Arrliiep. Scminar. Mag. AJumn.

de Kempis , Confiliar. Aul. et Regim. Eleft.

Bonnae. lUuftriff. S. R. I. Comes de Keffelftidt,

Eccl. Metrop. Trev. et Cathedr, Eich-

ftettenf. Cun. Doniic.

Kilian, Gymti.EIeft. Afchaff^eub. Piof.

Klemm, Archicp. Seminar. Mag. Alumn.

Kleiiihans, Paroch. in Heimbach.

Klocker, ]. U. D. ejusque Prof. Ingolftad.

Koch , Eccl. Coll. B.M.V. ad Grad. Mag. Vicar,

Koehler, Eccl. Coll. aJ S. Joann, Amoexieb. Can. Cap,

Kraemer, S. T. D. et Curiae Eccl. Wortnat. Secretar.

Kranfs, O. S. B.' et Prof. in Langenheim,

Krick , ]. U. D. ejiisque Prof. et Coufiliar,

Eccl. INIag. etc.

Krings , 0. S. Franc. Minor. ProyiBciae Cb- lon. Secretar.

Kruger , Saccllan. in Lorch.

Knhn, Paroch. in Steinheim.

Kuhn, Sacellan. in Riedern.

Kubel , S. T. et J. U. D. ejusque Prof. Heidelb.

Kiilp, Paroch. iu Marxheim.

_ Kunkel, Archiep. Semin. Mag. Alumn.

Kyrion , S.T.D. et Direft. Academ. Colou. ete.

DD. Ladronne , Confiliar, Eccl. et Gymn. Elcft. Mag. Praef. etc.

L»ui,inert, Subftitut. Amoeneb.

DD. Lang, Eccl. Col!. B. M. V. ad Nives Salisb. Can. Cap. et Coiifiliar. Eccl. Lang, Paroch. in Gerolsiieim.

de Laffaulx, Ecc!. Coll. ad S. C.iftorem Car- donae Can. Cap.

Laaterer.Confiliar. Eccl. et Sexpraebendar. iii Aede Catliedr. Spir,

Lautepfacli , Arcliiep. Seonin. Mag. Alumn.- Lawersweiler , O. Carm. S. T. D. et Provin-

ciae Rlien. Prior Provincial, Lechner , Cleric. Badae. Leibes , Profeffor. Wirceb. Lippert, Curiar. Eleft. Palat. Advocat. .

Lomberg, J.U. D. ejiifque Prof. Archidiac, Eccl. Bonnenf. Can. Cap.

Lorray.TheoL Cand. Badae.

M.

D, Macher , O. S. B. ac Prof. ad S. Maximin. Trev.

Magnntiaci Conventus R. R. P. P. Carmelit.

Conventns R. R. P. P, Eremit. O. S. Ang.

Convent. R. R. P. P. 0. S. Franc. RecoU.

DD. Majer, Seiiat. Civ. Bamb. Adfeff.

M-nl , Archiep. Semin. Mag. Alumn.

Marienheid, Couventus R. R. P. P. Praedica- tor.

DD. Martin , Confiliar, Intira. Wirceb. etc.

Martin, Paroch. Ord. Teuton. in Saxenhau- fen.

Meinong, Eccl. CoU. B. M. V. Erfordiae Decan.

Hella, 0. S. Franc. RecoU. et Paroch. in

Sandliaufeii.

Metz, Gymn. Eleft. Palat. Mannhem. Prof. Metzler, J. U. D. et Archivar. Argentin. Mejers, Eccl. CoU. ad S. Georg. Can. Cap. «t ad S, Jac. Farachus Colon, Agripp.

Reverendiff. D. Jlichael , Abbas m Thierha»p.

ten. DD. Mihen, Paroch. ad S. Clement. Hannoverae*

Mittel , Bibliopeg. JMannhem.

Mittnacht, Confiliar. Eccl, Wormat. et P»-

roch. in Hoflieira. Moefel, Sacellan. Bingii. Molitor, J. U. D. et Curiar. Jud, Eleft. Msg.

Advocat. Miiliifeld, O. S. Aug. et Gymn.Eloft. Mag.

Piof. Miiller, J- U. D. ejufque Prof. Heidelb. et

Confiliar. Aul. Palat. Muller , S. T. D. et Gymnaf. Eleft. Mag. Praef. et Faroch. in Hofpit. ad S, Joan. Muller , Surdorum et Mutorum Inftruftor

Magunt. MuUer, Sacellan. in Bodenheijn.

N.

DD. Nau , Can. Reg. Ord. Fraemonftr. in llbei^r ftadt.

Niefen , J. U. L. Eccl. Archidiac. BoHBetft Can. Cap. etc.

Neoftadienfis Abbatta.

DD. Nicola Prof, Confluent.

Nick, Gymn. Eleft. Trev. TtoL

Nickel, Bibliopeg. Magunt.

Nieberg, J. U. D. et Secretar. OlhabMj.

Neuland , 0. Cift. Frof. in BildljauiSB.

DD. Oberthur, S. T. D. ejufqne Pref. ac Conft. Iiar. Eccl. Wirceb. etc,

Oberthur , S. T. D. ejufque Prof. ac Uni- verfltat. Bonnenf. Reftor Magnific. etc

Orfolini, Confiliar. Eccl. et Can. Cap. Spk. Orth, Eccl. Metrop. Mag. Vicar. Ott , Ecol. Cathedr. Spirenf. Vicar. Rererendiff. Otto 0. S. B. Abbv in Cet*. da,

)( 3 S.'

p.

D. Paafer, Can. Reg. O. Praemonftr. Profeff. et Paroch. in llbenftad.

Paderbornae Conventus R.R. P.P. Capucin. DD. Pattberg , Confiliar. Eccl. et Commiffar. Arcliiep. per Eichsfeld. etc,

Paul, Gymn. Bad. Frof.

PauU, Paroch. ad S. Stephan.

Pfretfchner, O. S. B, Prof. in Langenheim.

Pfifter, lUuftriff. L. L. B. B. de Guttenberg IModerator,

Pingeler, Gymn. Eleft. IMontabur. Prof,

Fithiens , Paroch. in Berncaftel.

Flatz , Epifcop, Seminar. Wormat. Oeeo-

nom. Potthof, ]ud. Eleft. Aul. Palat. Confiliar,

Preftinai . Paroch. ad S. Gangolph. Trcr,

et Exarainator Synod. Puls, Confiliar. Aul. et Regim, Bam^. R. DD. Reich , Paroch. in Diedesfeld.

de Reider, Confiliar. Aul. etRegim. Mag: de Reider , Eccl. Coll. B. M. V. ad Grad,

Mag- Can. Domic. Reuder, Phil. Prof. Bamb. Reuter, Eloquent. Prof. Bamb. Riauz , 0. S. Aug. Proc. Mag. Ribbele, O.S. B. Abbat. Princip.S. Blafiiip

Silva Nigra Archivar. Richter, lur. Cand. Mag. Ricker, S.T. D. ejusque Prof. ac Eccl. CoU.

ad S. Viftor. Mag. Can. Cap. Rieffel , Cancellar. et Confaiar. Intim,

Wormat. etc. Rxes , S. T. D. ejusque Prof. Mag. ac Eccl. Coll. ad B. M. V. in MonteFrancof. Can, Cap. Roeder , Archiep. Semin. Mag, Alumn. Roefen, O.S.B. Prof. Gymn. Hildes. Roppelt, Can. Cap. Bamb. Roppelt , Ef ifcoj^. Semin. B*mb. Alunifl.

DD. Roffart, 0. S. B. Prof. et Bibliotliecar. ia Langenheim.

Roth , J. U. D. ejusque Prof. ac Confiliar.AuL

Mag, etc. Rothenfe , Paroch. Novi Operis Erford. Ruppert, Archiep. Semiuar. Mag. Alumfl. S. DD, Samhaber , J. U. D. ejusque Prof. ac Confiliar. Aul, Wirceb. Sans, Paroch. in Oberluft, Sauer, Curatus Comunit. Cathol. Erlacg. Schaefer, Paroch. in Weiskirclien, Schaaryogel , Paroch. in Sponheim. Scheben, S. T. D. ejusque Prof. Bonnae- Scheidel, S. T. D. ejusque Prof. ac Conriiiar.

Eccl. Mag. etc, Scheld , Paroch. in Nlederklein. Schelver, J.U. D. Monafterii. Schenk, Paroch. in Gabsheira. Scherer, Eccl. Cathedr. Spir. Vicar. Scheuer, Confil. Eccl. & Ecd. Metrop. Ma."

gunt. Pleban. Schick , Fccl. Coll. ad S. Joann. Amoensb.

Can. Cap. Schlehlein, Confiliar. Aul. et Senat. Civ.

Bamb. Syndic. Schmelzer, Archiep. Semin. Clement.Trey.

Alumn. Schmahienberger, Archiep. Semin. Mag.

Alumn. Schmitt , Parochus in Pfatfenwifsbach. Schmitt, Sacellan. Bingii. Schmitt, Architp. Seminar. Mag. Alumn. Schmitz . Presbit. Trevir. Schmitz , O. S. Frane. Recoll. Jur. Can, et

Hift. Eccl. Prof. Duffelldorpii. Schmitz.O.S.Frapc. Recol. Jur.Cand.Heidelb; Schnaubert, ]. U. D. ejusque Prof. Jenae ao

Confiliar. Aul. Saxo Vinar. Schneid , J. U. D. ejusque Prof, et ConfiliiT.

AuL Wireeb.

DD.

DD. Sclinelder, Gymn. Wormat. Prof.

Schneider, Archiep. Semin. eiemeut.Trevir. Oeconom.

Schell , Confiliar. Eccl. et Can. Cap. Spirae.

Scboenthalenfis Abbatia.

DD» Schorr , S. T. D. ejusque Prof, ae Examinat. Synod. Trev.

Schott , J. U. D. ejnsque Prof. ac Confiliar. Eccl. Barab. etc.

Schrauth, Gymn, Eleft. Palat. Mannhem.Prof.

Schreiber, Gymn. Badenf. Prof.

Schroell , Bibiiopol. Trevir.

Schulteifs, Coiifihar. Eccl. ac Eccl. Metrop, Mag. Vicar. etBibliothecar. etc.

Schufter Sacellan. in Albimoeiiig. Schwan et Goez, Bibliopol, Mannhem. Schwarz , Sacellan. in Finthen.

Schweikard,EccI. Coll. adS. Audr, Wormat.

CaRos, Schweling, J. U. D.

Sensburg, Confilii Aul. Bamb. Secretar. Seuffert , Can. Cap. Bamb. Simon, Gymn. Eleft. Montabur, Prof.

llluftriff. S. R. I. Comes de Spauer, Eccl. Metrop. Salisb. et Cathedr. Brixienf, Can. Cap. etc. etc. Speckert, Parochusin Ruppertsberg. Speer, Parochus in Hettingen. lUuftriff. L. B. de Spiegel , Eccl. Cathedr. Monaft. Can. Cap. etc. etc. Spies, S. TheoI.Cand. Spirae Conventus R. R. P. P. Eremit. 0. S. Au^ llluftriff. S. R; 1. Comes de Stadlon, Eccl.Me- trop. Mag. et Cathedr. Wirceb.Can.Doraic, Stadtbergae Conventus R.R.P. P. Capncinorum. DD. Stapp, Jur. Cand. Bamb.

Steinacher, S.T.D. et Confiliar. Eccl. Wir-

ceb. etc. Steinacher, Beneficiat, Neoftadii ad Salam< Steiner, Gymn. Bamb.Prof,

DD, Stcphan , Cleric. BaJae.

Stoecker, Confilii Aul. Bamb. Advocat

Stolberg, Phil.Prof.Hildes.

Stolz, Illuftr. S. R.I. ComitisdeFuggeretC- Confiliar.

IUuftriff. de Straufs, Coijfiliar. iBtim. Statui. Mag. etc, etc.

T.

DD, Tavernier , Illuftr. L, B de Schrottenbacii , Moderator Bamb,

Thaddaeus. a S. Adamo 0. Carmel. Difcalc. S. T. D. ejusque Prof. Bonnae.

Thaier, Confiliar. Eccl. et Ecd. Coli. ad Ni- ves Salisb. Can. Cap.

Theufen , 0. S. Franc. RecoII. S. T. D. ejus- qiie Prof. Heidelb.

Thorweften, Eccl. Cathedr. Hilde^h. et Fa. derb. Vicar.

Toennefaacenfis Abbatia.

DD. ToUaeus, Can. Cap. Spirae.

de la Tour, Eccl. Cathedr. HildeS. Vicar.

Traiteur , Eccl. Coll. ad S. Martln. Worraat. Can. Cap,

Troft , O.S.B, Prof. et Sacrifta in Langenheim.

de Troge , J. U. L. ac Curiar. Ekft. Palat. Advocat. Mannhem.

U.

DD. Venino , Sacellan. in Loerzweii.

Uhl, Nobihtat. Immed,Imp. Pagi Creichgov. Confiliar.

Uilheimer . J. U. D. ejusque Prof. ac Con.

filiar. Aul. Bamb. Umpfenbach , Illuftriff. Familiae L. L. B. B,

de Dalberg etc. Coufiliar.

Ungleich , Univerfit. Mag. Bibliopeg.

Vogel, Camerae Eleft. Palat, Coflfijiar, «J FikiL

»D,

w.

BD. Wagner, Eeel. CoU. ad S. Steph. Magunt. Vic.

Wagner, Secretait Ilfuftriff. L. B. de Waldenrels Emm. ac Sercn. Princip. Elefl. Colon, etc. Minifter. Stat, et Conferent. etc. etc.

Walpers , Eccl. CoU. adS. Martin. Heiligenft. Can,

W^and, Paroch. in El«,

Weber, S. T. D. ejiisque Prof. ac Conriilor, Archiep. Trevir. Adleff. etc.

Weidner, Archiep, Semin. Mag. Alumn.

Weinerich , Sacellan. Aul. et Ephoebor. No- bil. Inftruaor.

Weing.iertner, Eccl. CoU. ad S. Petr. Mag. Can. Cap.

Weinzurl , Eccl, CoII. B. M. V. in Monte Francof. Can. Cap.

Weifs et Brede, Bibliopol. Offenbac, Weller, Jud. Civ. Mannhem. Adfeff. Werner, Confilii Aul. Bamb, Secretar. Weyand, Seminar. Luxemburg, Subdireftor.

Wiedenfeid, Confilii Eleft. Aul. Coloa, Re- (ereodar. Boniiae etc.

DD. WilJe, Jur. Canu.Mag.

Wolf, Confiliar. Int. AuI.etRegim. Hildej. Wolf, S.T. L. Kccl. Coll. ad S. Petr. inNoer. then Can. Cap.

Wob. , O. S. Aug. Concionator. Mag. deWreden, F.ccl. Arrhidiacon. Emmeric,

Can. Cap. ac Emm. et Seren. Princ.

Eleft. Colon. a Secretis etc. Reverend. Wiirdtwein , Epifc, Heliopol, ac

Suffragan. Wormat. etc, etc.

Wiirdtwein , S. T. D, et Paroch. in Florshcim,

Wiirfchmitt, ConfiUar, Aul. et Jud. AuK Magunt.

Wiirfclimitt, Eccl. Coli. ac S. Viftorem et S. Maurit. IMag. Can. Cap,

Wuft, Ord.Cift. Bibli6thecar,in Bildhaufea, Z. DD. Zech, Bibliopeg. Magunt,

Zimmermann , Parocli. in Wifsloch, Zitter , Ord. S. Aug. Prof. et Praef. Gyma. Miinnerftsid.

Zuber, Clericus Alumn. Bamb.

Zurmuhlen, Eccl. CoII. Veter. Cathedr. Monaft. Can. Cap, et Jud, Eccl. Aul. Cou^Uar.

j»p^|%^!^3^^:^^a2|i^5c^^;e^j;^-g

^^5^^^.S^^y^^|^^!g2=^ji^^^=5^|^^7^^^^^— ^

D E

ANTiaVA ECCLESIAE

I S C I P L I N A

DISSERTATIONES HISTORICiVE.

DISSERTATIO I.

St forma et dijlribiitione eeclefiarum , praefertim qiiarto eccle